فن آوری های مورد استفاده

در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و پروژه‌ها، این گروه از فناوری‌های ذیل بنا به نوع هر پروژه بهره‌ می‌برد:

 • بانک‌های اطلاعاتی MySQL و MS SQL Server
 • زبان برنامه نویسی PHP و فریم ورک‌های CodeIgniter و Laravel
 • زبان برنامه نویسی Visual Basic .NET, C#, ASP.NET
 • تکنولوژی (Windows Presentation Foundation (WPF
 • استفاده از JQuery و AngularJS برای Client Side Programming
 • برنامه نویسی بر اساس معماری MVC
 • استفاده از Ajax و فناوری‌های مبتنی بر آن جهت ایجاد واسط‌های کاربری پیشرفته

همچنین این گروه جهت پیشبرد اهداف و پروژه‌های خود از متخصصین مربوط به هر پروژه بهره می‌برد که اهم این تخصص‌ها عبارتند از:

 • تجربه کاربری و واسط کاربری (UX & UI)
 • ارزیابی کار و زمان (Time-Motion Study)
 • تحلیل و مدل‌سازی آماری (Statistical Modeling & Analysis)
 • قابلیت اطمینان و پایایی سیستم‌ها (Systems Reliability)
 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت (Management Information Systems)

ابزارهای مورد استفاده - داخلی